Souhrn základních pravidel pro závody SSK Magnum.


Propozice Zimní Magnum Ligy 2022 - 2023.

Pořadatel:

SSK Magnum klub Jirkov 0857 a střelnice "Magnum club s.r.o."

Místo konání:

Krytá střelnice "Magnum club s.r.o.", Krátká 1773, 431 11 Jirkov
tel: 474 650 207

Funkcionáři soutěže:

Ředitel soutěže: Pelzmann Milan, předseda SSK Magnum, tel. 774 260 073,
e-mail: pelzmann@atlas.cz

Prezence:

8:15 – 8:50 hod. na střelnici

Rozprava:

8:50 – 9:00 hod.

Závod:

9:00 – 13:00 hod. (přibližný konec)

Účast po zahájení soutěže je možná pouze výjimečně. To se především týká střelců z jiných měst v případě špatných povětrnostních podmínek, které způsobí problémy v dopravě. V takovém případě jsou povinni svoji účast ohlásit telefonicky ještě před začátkem závodu. Hlavní rozhodčí závodu musí dodatečně tyto střelce poučit o bezpečnosti při zacházení se zbraní na střelnici "Magnum club s.r.o.". Pokud nebude střelec poučen, nebude mu umožněn přístup na střeliště.
Na stanovišti je omezen čas na přípravu před samotným závodem po vyhlášení rozhodčím „Příprava“ na 3 minuty!!! Po uběhnutí této doby bude veleno ke střelbě.

Vyhodnocení:

Do 15 min.po skončení závodu

Startovné:

100 Kč v každém kole

Protesty:

Podle PSS, s vkladem 200 Kč do rukou hlavního rozhodčího do 15 min. od vyhlášení výsledků

Zdravotní zabezpečení:

Lékárnička na střelnici, Nemocnice Chomutov

Občerstvení:

V omezené míře v zázemí střelnice.

Zbraň:

pistole ráže 7.65 – .45 nebo revolver 9mm, .38 Speciál, .357 Magnum, .45
Dalekohledy a jiná pozorovací zařízení jsou povoleny.
Každá disciplína může být střílena jinou zbraní.

Během této a ostatních soutěží bude náhodně měřen odpor spouště. Dle pravidel ČSS je odpor spouště minimálně 1 kg. Odpor spouště může být měřen i při závodě na stanovišti střelce.

Disciplíny:

Soutěž je vypsána jako závod jednotlivců ženy + muži v disciplínách:
A) 5 ran nástřel v čase 2 minuty + 15 ran soutěžních v čase 6 minut na vylosovaný terč.
B) 10 ran bez nástřelu v čase 10 minut na vylosovaný terč.

Terče:

Nekrytě ležící figura velká č. 533, Rukojmí č. 536, Nekrytě ležící figura černá č. 537, Dvořák 1, Nekrytě ležící figura zelená č. 628, Dvořák 2, Policejní figura č. 681, Asie č. 693.
Z těchto terčů bude vždy před zahájením soutěže losován terč na první disciplínu, který bude pro další losování pro druhou disciplínu vyřazen. V příštím kole se bude opět losovat ze všech osmi výše uvedených terčů.

Bezpečnostní opatření:

Platí zákaz manipulace se zbraněmi mimo stanoviště střelnice. Manipulace je povolena pouze na vyhrazeném místě.
Na střelecká stanoviště bude v době soutěže povolen vstup pouze střelcům dané směny, rozhodčím a obsluze střelnice.
Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno vykázáním z objektu střelnice a diskvalifikací.
Dle vnitřních pravidel střelnice "Magnum club s.r.o." je povinná ochrana sluchu a zraku. Pokud dojde při nedodržení těchto pravidel ke zranění, je závodník za toto sám zodpovědný a střelnice "Magnum club s.r.o." se vzdává veškeré zodpovědnosti.

Upozornění:

Výbor SSK Magnum klub Jirkov upozornuje na skutečnost,že SSK ani střelnice "Magnum club s.r.o." nemají uzavřeno úrazové pojištění pro soutěžící a proto doporučuje všem zúčastněným toto řešit individualně.
Účast na soutěži je na vlastní riziko všech účastníků!

Výbor SSK Magnum klub Jirkov si vyhrazuje právo změn propozic v průběhu soutěží.
Pro celou Zimní Magnum Ligu platí rovněž podrobný Souhrn základních pravidel pro závody SSK Magnum.

Hodnocení:

Ceny za konečné pořadí se udělují do třetího místa + putovní pohár za 1. místo + diplomy.
Do celkového hodnocení budou zařazeni pouze ti střelci, kteří se zúčastní minimálně čtyř ligových kol ze sedmi. Pořadí bude určeno podle součtu nejlepších čtyř umístění, při shodě těchto součtů pak podle dosažených bodů v těchto čtyřech umístěních.

Termíny:

Jsou uvedeny v kalendáři

Závěrečná ustanovení:

Každý účastník soutěže je povinen řídit se ustanoveními těchto propozic.

Schvalovací část:

Propozice byly schváleny výborem SSK.

Srdečně Vás zve výbor SSK Magnum Jirkov a střelnice "Magnum club s.r.o."